Algemene Voorwaarden @PaulienDerwort

Algemene voorwaarden zijn wat taai, maar ze maken de samenwerking net even zekerder en duidelijker. Heb je vragen over de Algemene Voorwaarden, laat het me weten.

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen @PaulienDerwort, hierna te noemen: “Paulien”, en een opdrachtgever waarop Paulien deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2 Kwaliteit

 1. Paulien levert goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing.
 2. Indien gewenst kan de opdrachtgever Paulien vragen om geheimhouding. Hierover worden individuele afspraken gemaakt die opgenomen dienen te worden in de overeenkomst.

Artikel 3 Offertes

 1. Alle offertes van Paulien zijn vrijblijvend. Na overhandiging aan de opdrachtgever kan de offerte in overleg eenmaal herzien worden.
 2. Bij wijziging van de oorspronkelijke opdracht door de opdrachtgever wordt een nieuwe offerte uitgebracht.
 3. Paulien kan niet aan hart offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 5. Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor één maand. De in de offerte vervatte voorstellen zijn eigendom van Paulien.

Artikel 4 Contractsduur en uitvoering

 1. De overeenkomst tussen Paulien en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Paulien heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Paulien aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Paulien worden verstrek (de briefing). Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan haar zijn verstrekt, heeft Paulien het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan Paulien ter beschikking heeft gesteld. Paulien is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, door eventuele onjuiste en / of onvolledige gegevens door de opdrachtgever.
 4. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de opdracht overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de opdracht, al dan niet op verzoek of aanwijzing van opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtgever zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

Artikel 5 Wijziging overeenkomst

 1. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Hiervoor kan Paulien een aparte offerte maken.
 2. Wanneer de opdrachtgever de opdracht wijzigt, uitstelt of intrekt, is Paulien niet verplicht de teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Zij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid.
 3. Wanneer er sprake is van overmacht bij Paulien zoals bijvoorbeeld ziekte, zal deze dat direct aan de opdrachtgever laten weten. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren. Hij heeft echter wel de verplichting het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en de opdrachtgever hiervoor te betalen.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Paulien is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Paulien ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Paulien op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Paulien de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien Paulien tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Paulien gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Paulien vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Paulien op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 7. Levering en eerste gebruiksrecht

 1. Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet helemaal is betaald, blijven alle rechten bij Paulien.
 2. Bij oplevering van de opdracht heeft de opdrachtgever recht op twee revisierondes. Na die twee rondes is de opdracht afgerond.
 3. Opdrachtgever heeft na oplevering per revisieronde 14 dagen de tijd om alle feedback in te leveren. Wordt er binnen die 14 dagen geen feedback geleverd, dan wordt er overgegaan tot facturatie.

Artikel 8 Vrijwaring

 1. De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht geleverd materiaal te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Paulien tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving.

Artikel 9 Auteursrechten

 1. Paulien draagt bij levering van commerciële teksten op basis van een BTW-plichtige offerte het publicatierecht over en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden.
 2. Bij auteursrechtelijk beschermde werken zoals vrije journalistieke producties is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht ter kennis van de opdrachtgever worden gebracht en door hem worden aanvaard. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. Paulien kan eisen dat haar naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.
 3. Auteursrechtelijke werken mogen niet zonder meer worden doorgeplaatst, vertaald of gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Paulien.

Artikel 10 Betaling

 1. Facturatie geschiedt bij oplevering van de opdracht. Facturen dienen te worden voldaan binnen de betalingstermijn van dertig dagen. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 2. Bij opdrachten boven een bedrag van €1000,- wordt een aanbetaling van 50% voorafgaand aan de start van de werkzaamheden gefactureerd. Opdrachtgever dient deze aanbetaling binnen dertig dagen te betalen.

Ontvang mijn Maand Mail

Ontvang elke maand een selectie van mijn gedachtekronkels, nieuwtjes, en mijn laatste publicaties.

× Stuur me een appje